Το πρόγραμμα MAGWASTEVAL χρηματοδοτείται από την Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Διάρκεια Προγράμματος: 28/06/2018 – 27/01/2022

Συνολικός Προϋπολογισμός: 999.511,40€

Δημόσια Δαπάνη: 763.105,52€